Individuele begeleiding 

 

 • Het begeleidingstraject begint met een uitgebreide en zorgvuldige intake. In die fase nemen we ook contact op met de leidinggevende van de betrokkene om meer inzicht te krijgen in de context.

 • Op basis van onze bevindingen stellen we een concreet begeleidingsplan op.

 • Bij verzuim is de begeleiding in eerste instantie gericht op het verminderen van de klachten van de cliënt. Na verloop van tijd verschuift het accent stap voor stap naar de reïntegratie op het werk en het voorkomen van terugval.

 • Bij reïntegratie is er van meet af aan aandacht voor de balans tussen belastbaarheid en belasting van de cliënt. Daarover maken we heldere afspraken in samenspraak met de cliënt, de bedrijfsarts en de leidinggevende.

 • Bij trajecten van preventieve aard wordt op basis van de vraagstelling een passend begeleidingsplan gemaakt, waarbij het accent nu eens meer op het werk kan liggen dan weer meer op het persoonlijke vlak.

 • Als daar aanleiding toe is, bespreken we de loopbaankeuze van de cliënt.

 

Individuele begeleiding bij chronische stress, overspannenheid en burn-out

 

Deze symptomen van fysieke en psychische uitputting komen steeds vaker voor en kunnen gepaard gaan met somberheid, angst en/of paniekklachten. Onze hulpverlening sluit zo goed mogelijk aan bij waar mensen zich bevinden in de vicieuze cirkel van chronische stress.

 

 • We geven voorlichting over de fysiologie van de chronische stress en de schade die de stresshormonen toebrengen aan lichaam en geest. Afhankelijk van de ernst schrijven we een herstelprogramma voor.

 

 • Een gefaseerde planning van individuele activiteiten helpt daarbij de symptomen te doorbreken en hopelijk in de toekomst te voorkomen. Doel hierbij is om een juiste balans te vinden tussen inspanning en ontspanning. Dit vraagt om bewustwording van ingesleten patronen die de klachten mogelijk in stand houden.

 

 • Meestal zijn er specifieke interventies nodig, bijvoorbeeld gericht op een verandering in werkattitude of op extra oefenen in sociale vaardigheden en assertiviteit. Mindfulnesstraining kan hier een ondersteunende rol in spelen.

 

 

Individuele begeleiding bij depressie en angststoornissen

 

Depressie en angststoornissen komen veelvuldig voor. Ze kunnen langdurig of episodisch van aard zijn. Een overspanning kan ook met een depressieve stemming en/of angstklachten gepaard gaan. Voor (terugkeer naar) de werksituatie zal elk klachtenpatroon een specifieke aanpak vragen.

 

 • Voor een behandeling op maat zal steeds naar de interactie gezocht worden tussen de factoren die m.n. in de persoon gelegen zijn (persoonlijkheid, lichamelijke factoren), uitlokkende factoren (life events, conflict op het werk) en onderhoudende factoren (sociale problemen, persoonlijkheid, stagnerend herstel).

 

 • We maken bij de behandeling van bovengenoemde stoornissen gebruik van diverse  psychotherapeutische technieken vanuit de cognitieve gedragstherapie, de cliëntgerichte therapie, de oplossingsgerichte methode en de mindfulness-based cognitieve therapie.

 

 • Soms zal de werkomgeving tijdelijk of langdurig moeten worden aangepast wil men de persoon voor het bedrijf behouden. In overleg met alle partijen kunnen we vanuit de begeleiding hierin advies geven ten aanzien van de sterke en zwakke kanten van de betreffende persoon.

 

 

Individuele begeleiding bij trauma en rouw

 

 • Mensen kunnen in meer of mindere mate uit hun lood geslagen zijn door schokkende of onverwachte gebeurtenissen - bijvoorbeeld het overlijden van een collega of familielid of de confrontatie met geweld. In die gevallen is een korte serie gesprekken met een psycholoog vaak effectief. Daarin staan emotionele ontlading, uitleg en steun centraal.

 

 • Hoe eerder de begeleiding start, des te sneller de verwerking van de indringende gebeurtenis verloopt.

 

 • We gebruiken hierbij ook EMDR, een krachtige methode voor mensen die last hebben van de gevolgen van een schokkende ervaring.

 

 • Soms zien we een verstoord beloop bij een psychotrauma en  rouw en moet er verwezen worden naar een langduriger psychotherapeutische behandeling. Ook in dit geval kan een advies inzake een tijdelijke aanpassing in de werksituatie soms een uitkomst bieden.

 

 

Individuele begeleiding bij problematiek gekoppeld aan een levensfase

 

Soms raken mensen uit balans door chronische overbelasting in de privésituatie. Bijvoorbeeld als zij een overgang meemaken in hun leven, moeten zorgen voor zieke ouders of kleine kinderen of verwikkeld zijn in een echtscheiding.

 

Het werk kan daaronder gaan lijden als de grenzen vervagen en de draagkracht afneemt. Onze begeleiding is in die situaties gericht op het herstellen van de balans en het weer voelen van de grenzen. Vervolgens op het leren stellen van prioriteiten en het maken van keuzes.

 

3-gesprek met de leidinggevende

 

Een 3-gesprek kan nuttig zijn, bijvoorbeeld aan het begin van een traject om doelstellingen te verhelderen of bij de start van de reintegratie. Of ter evaluatie.

En ook wanneer de werkrelatie wat onder druk is komen te staan kan het behulpzaam zijn om onder begeleiding een gesprek met elkaar te voeren. De knelpunten komen dan op tafel, er is ruimte om dingen naar elkaar uit te spreken, te onderzoeken wat nodig is om tot een constructieve werkrelatie te komen en afspraken te maken. De psycholoog fungeert als onpartijdig gespreksleider.

 

Deelname aan Sociaal Medisch Overleg (SMO)

 

Door aan te schuiven bij het SMO kunnen wij meedenken wat een goede lijn zou kunnen zijn bij een medewerker die dreigt uit te vallen of al is uitgevallen. Of in grotere lijnen meedenken waar het de psychische gezondheid van medewerkers in de organisatie betreft.

Tevens kunnen wij ter plekke de desbetreffende leidinggevende adviseren hoe om te gaan met een bepaalde medewerker of met bepaalde klachten.

 

Coaching voor medewerkers en leidinggevenden

 

Onze coaching is altijd gericht op het persoonlijk functioneren. Een beperkt aantal ondersteunende en structurerende gesprekken kan in veel gevallen voldoende zijn om een persoon verder te helpen.

 

individueel

 • Bij een individuele coaching analyseren wij samen met onze cliënt eerst de situatie waarin hij of zij zich bevindt.

 • Daarna brengen we de persoonlijke waarden en doelen in kaart.

 • We zetten de route voor verandering uit en begeleiden de cliënt op zijn of haar pad.

 

meerdere mensen

 • Coaching is ook een goed instrument om de communicatie tussen deelnemers in overlegsituaties te verbeteren. Mensen die in een team werken kunnen baat hebben bij actief luisteren, rolverduidelijking, met succes conflicten oplossen of begrip voor en aanpassing aan de achtergronden van de andere teamleden. Een sociaal medisch overleg of een vergadering kan zo een hoger rendement krijgen.

 

leidinggevenden

 • Bij leidinggevenden kan coaching ook gaan over de wijze waarop ze (bij problemen) op gedragsniveau met een medewerker kunnen omgaan. Vragen als: hoe geeft de leidinggevende structuur aan een medewerker? Of: hoeveel tijd schat hij/zij dat een medewerker nodig heeft?

 • Soms weten leidinggevenden niet goed hoe ze een gesprek moeten aanpakken of een traject met een medewerker moeten vorm geven. In zo’n geval zijn wij graag sparringpartner. Vaak is één gesprek al vruchtbaar.

 

Mediation bij conflicten op de werkvloer

 

 • Een groot deel van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door onderliggende conflicten. Mediation biedt de kans om zo’n conflict op een constructieve manier op te lossen.

 • Uitgangspunt bij mediation is dat de betrokkenen zelf hun conflict oplossen. De mediator ondersteunt hen daarbij.

 • De mediator neemt een neutrale positie in en treedt dus nooit op als belangbehartiger van een van de partijen. Daarom is het belangrijk dat alle partijen de mediator erkennen.

 • Mediation is soms ook een onderdeel in een individueel begeleidingstraject.

 

Aandacht Werkt Beter – Mindfulnesstrainingen en -workshops

 

Mindfulness

Eet als u eet. Luister als u luistert. Werk als u werkt. Het klinkt zo eenvoudig, maar dat is het niet, want  de aandacht wordt steeds afgeleid. En mensen doen van alles zonder erbij stil te staan. Onbewust reageren op de buitenwereld en op eigen gedachten, betekent  vaste (denk)patronen in gang zetten. Vooral negatieve gedachtepatronen kosten veel energie. Die geven het gevoel dat mensen zelf geen keuze hebben, maar overgeleverd zijn aan de omstandigheden. En dat veroorzaakt spanning of een gevoel van onvrede. Soms zelfs een burn-out of depressie.

In de 8-weekse mindfulnesstraining leren wij mensen om met meer aandacht  in het leven te staan. Daardoor krijgen ze meer greep op hun lichamelijke en psychische reacties en gewoontes.

Het is een intensieve training, die wereldwijd bekendheid en aanzien geniet. De resultaten ervan zijn verrassend  en hoopgevend.

 

 

Mindfulness in bedrijf

 

Daarnaast hebben wij voor bedrijven en instellingen in de profit en non-profitsector een aanbod op maat.

 

 • Wij kunnen voor uw organisatie een mindfulnesstraining verzorgen met een open inschrijving voor alle medewerkers. Bijvoorbeeld in het kader van preventie inzake stressreductie of het terugdringen van het ziekteverzuim.

 

 • Wij kunnen een workshop verzorgen om kennis te maken met de inhoud en mogelijkheden van mindfulnesstraining en het nut hiervan voor uw bedrijf.

 

 • De training is ook geschikt voor teams. Bijvoorbeeld voor de mensen van een afdeling die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een dienst of product, de leerkrachten van een (basis)school of een sportteam.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mauritsweg 35

gebouw De Unie

3012 JT  Rotterdam

info@pag-rotterdam.nl